ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

  • No Comments

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Zulurg Kazill
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 12 May 2005
Pages: 480
PDF File Size: 7.8 Mb
ePub File Size: 8.32 Mb
ISBN: 816-7-97084-660-1
Downloads: 66748
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faumi

Ako da, molimo opisite ih. Menadzment banke moze odabrati angaziranje vanjskih strucnjaka u fazama, prema ciljnim iznosima, kako bi moglo procijeniti koliko uspjesno ti upravitelji ispunjavaju svoj mandat.

Ostali vidovi koje valja proeijeniti ukljucuju kvalitetu kreditnog portfelja, primjerenost rezerviranja zajmova i rezervi, racunovodstvene sustave i sustave informiranja uprave, pitanja identifieirana u postupeima neizravnog nadzoraili u ranijim nadzorima na lieu mjesta, pridrzavanje zakona i propisa te uvjeta navedenih u ovlastenju banke. Medunarodno sirenje banaka povecava djelotvornost kako globalnih tako i nacionalnih trzista, no moze stvoriti teskoce tijekom postupka nadziranja.

Neovlastene transakcije ili promjene bi mogle tj. Sca Unutrasnja uskladivanja Sustav-na -sustav I Kontrolni racuni privremeni racuni Vanjska uskladivanja Uskladivanja skrbnika I gotovinski racuni koje podrzava unutrasnja funkcija riznice Gotovina! Ova publikacija nastoji nadopuniti postojece metodologije uspostavljanjem obuhvatnog okvira za procjenu banaka, ne samo koristenjem financijskih podataka nego i razmatranjem korporativnog upravljanja.

Koji su instrumenti iii pravni ljekovi raspolozivi da bi se osiguralo dace zajmoprimatelji otplatiti svoje zajmove banci; takoder opisite mehanime pravne naplate, ovrhe i ponovnog vracanja u posjed kolaterala te prijenosa zakonskih prava.

Following a holistic overview of bank analysis in chapter two, the importance of banking supervision in the context of corporate governance is discussed in chapter three. Informaticki strucnjak u sektoru riznice mora osigurati sustave trgovanja i racunovodstvene sustave koji ce biti u stanju da u stvamom vremenu obuhvatiti sve trzisne podatke, od svih pruzatelja, koji su potrebni da se vrednuje odredeni tip instrumenta.

Credit Policies and Credit Assessment

Promjena ne smije biti mnogo i moraju biti razumljive, a bqnkovnim ne bi smio iskljucivati sudionike koji ne mogu investirati u odredene segmente ili zemlje obuhvacene njime. Premda neizravni nadzor omogucuje nadzomicima da sustavno prate financijsko stanje i izlozenost rizicima odredene banke, on ima i odredena ogranicenja.

Jedan od primamih razloga zbog kojih je konsolidirani nadzor kljucan jest rizik stete, gubitka povjerenja i zaraze koji prelazi pravnu odgovomost.

TOP Related  AKO DOCEKAM SUTRA KNJIGA PDF

Bankaje stoga sama po sebi izlozena likvidnosnim neuskladenostima te su, analizaa tome, politika likvidnosti i upravljanje rizicima likvidnosti kljucni cimbenici njezine poslovne strategije o vaznosti upravljanja rizikom likvidnosti opsimije se raspravlja u 8.

Struktura sredstava dionicara 8. Opisite standardni kreditni postupak od upravljsnje zahtjeva klijenta iii marketinskih napora banke pa do konacnih kreditnih odluka, uz opis postupka kreditnog odlucivanja. Sto se tice pozajmica, rukovoditelji bi se trebali pobrinuti da se rizicima financiranja propisno upravlja.

Priznavanje prihoda U mnogo slucajeva postoje politike neprikladnog priznavanja prihoda vezane za postupanje s kamatom na problematicnoj aktivi iii suspendiranje kamala. Svojstva trzisnog rizika Postoji li nadzor derivatnog kreditnog rizika? Molimo opisite rezultate najnovijeg pregleda vase banke od strane sredisnje banke.

Kada se infarmacija iz visestrukih funkcianalnih padrucja prikazuje u zajednickam izvjescu, ulaga analitike rizika ijedinice zaduzene za pridrzavanje prapisa trebala bi biti uskladivanje pripreme i osiguranje dosljednosti i pravovremenag podnasenja izvjesca.

Document also available in: Odluke zakonodavnih i nadzomih tijela cesto su politicki motivirane. Koji se podaci traze prilikom podnosenja kreditnog zahtjeva? Dodatni kvantitativni i kvalitativni podaci Praksa prikazivanja ne prelazi tradicionalna financijska izvjesca kako bi ukljucila pruzanje bankovbim kvantitativnih i kvalitativnih podataka, kao updavljanje su vlasnicka struktura neke banke, koncentracija rizika upravljannje pojedinosti politike i prakse upravljanja rizicima.

Subjekti nadzora trebali bi imati duznost suradivati i razmjenjivati relevantne podatke, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Medutim mjesto, struktura ovlastenja za donosenje propisa i za njihovo provodenje te specificne odgovomosti pojedinog nadleznog tijela su razliCite. Koristite strukturu poglavlja 4.

U kojem postotku zajmova djelujete u svojstvu fiskalnog agenta? Zavati veze s prodavacima sustava upravljanja i mjerenja rizika kao i s njihovim partnerima na tr: Ispitivanje na lieu mjesta moze imati razlicite oblike ovisno o veliCini i strukturi neke banke, raspolozivim resursima te obavijestenosti, znanju i iskustvu nadzomika.

Svjetska banka ne garantira za tocnost podataka iznesenih u ovom djeiu. Cilj mjerenja rezultata rada jest utvrditi potpuni povrat standarda benchmark i potpuni povrat portfelja te izvijestiti menadzment o rezultatima.

Koje je glavno poslovno usmjerenje banke i koja su mu glavna podrucja proizvodnje? Pravovremeni i pouzdani podaci Mnogi bankovni sustavi ne stvaraju pravovremne i pouzdane podatke za unutarnju i riziciam upotrebu.

Koja ce biti glavna kontakt osoba u vasoj organizaciji, odgovoma za plan institucionalnog razvoja i uskladenost sa zajmodavateljima I ulagacima ako zajam bude odobren? Opisite vasu sposobnost suocavanja s neocekivanim povlacenjem depozita i s ostalim zahtjevima za placanje.

Upravljanje investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti Mogucnost propadanja banke sastavni je dio preuzimanja rizika. Analiza i postavljanje aktive i pasive u odgovarajuca dospijeca i grupiranja na temelju preostalog razdoblja do sljedeceg datuma kada se kamatne stope mogu mijenjati. Polaziste ispitivanja na lieu mjesta je proejena eiljeva i politika vezanih za upravljanje rizieima, smjemiea uprave i viseg menadzmenta kao rizkcima pokrivenost, kvaliteta i djelotvomost sustava koristenih za pracenje, kvantifieiranje i nadzor rizika.

TOP Related  CICLO BIOLGICO DA ENTAMOEBA HISTOLYTICA PDF

Zavanja ogranicenja rizika od strane menadzera; placanje naknada za upravljanje management fees ; servisne potrebe za obuku. Problemom konsolidiranog nadzora na medunarodnoj se razini bavi trodijelna skupina sastavljena od predstavnika Baseloskog odbora za nadzor banaka te interesnih skupina bankovniim kako u sektor vrijednosnica tako u onaj osiguranja.

Opisile mjeru u kojoj se u prihode uzima obracunala ali nenaplacena kamala – posebice ako se la nenaplacena kamata odnosi na zajmove koje vi iii banka odobravale kategorijama podstandardnog rizika iii nizim kalegorijama. Strateski menadzment, U potrazi za konkurentskom prednoiicu, A. Opisite eventualna posebna ogranicenja, kreditne postupke i tehnike procjene, odobrenja i pravne finalizacije projekata, pribavljanje i placanje kao i pracenje i nadziranje takvih projekata.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – Free Download PDF

U nacelu bi konsolidirani nadzor trebao procijeniti i uzeti u obzir sve rizike koje snosi neka bankovna rizciima gdje god oni nastali, ukljucujuci podruznice i tvrtke kceri, nebankovne institucije i financijski povezana poduzeca.

Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Drugim rijeCima, kada razliCite financijske institucije konkuriraju na istom trzistu zbog istih ciljeva, njihovi propisi moraju osiguravati konkurentnu jednakost.

Koji se kriterij koristi kod odobravanja kredita? Taj je pristup svojstven upfavljanje u kojima su podaei uprave nepouzdane, a bankovna politika i propisi nisu jasno artikulirani. Do koje se mjere zaposlenicima isplacuju bonusi?

Devedesetih godina proslog stoljeca, nadzome su vlasti pocele usavrsavati svoj sustav ranog upozorenja s ciljem procjene rizika i prepoznavanje mogucih buducih problema u financijskom sustavu i u pojedinim bankama. Na koje se razdoblje bira nadzorni odbor? Na temelju ove procjene, rad neke banke zatim se usporeduje s njezinom usporednom skupinom i bankovnim sustavom opcenito kako bi se rozicima bitna odstupanja od usporedne skupina ili sektorskih standarda.

Home Analiza i upravljanje bankovnim rizicima Analiza i upravljanje bankovnim rizicima January 20, Author: