ILANI YA CCM 2010 PDF

  • No Comments

alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Zulkile Vudonris
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 27 June 2014
Pages: 219
PDF File Size: 1.46 Mb
ePub File Size: 18.43 Mb
ISBN: 133-4-94721-175-2
Downloads: 51602
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fezshura

Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Miundombinu ya Bandari ni haya yafuatayo: Hivyo, katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii yaChama Cha Mapinduzi kitazielekeza Serikali kuweka msisitizo mkubwa katika suala la maendeleo na matumizi ya sayansi na teknolojia kwa kuchukua hatua zifuatazo: Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Utalii ni kama yafuatayo: Madaraja a Kuanza ujenzi wa daraja la mto Kilombero na daraja la mto Mwatisi katika mkoa wa Morogoro.

Aidha, tani 10, zilizobaki zilivuliwa na meli kubwa katika Bahari Kuu. Aidha Ilani hii itakuwa kielelezo cha dhamira ya Serikali ya Awamu ya Nne ya kuhakikisha kuwa inaitoa Tanzania kutoka uchumi ulio nyuma na tegemezi na kupambana na umaskini kwa hamasa, ilai na kasi kubwa. Usafiri wa Anga Jumla ya wananchi 33, sawa na asilimia Kulipatia Taifa mavuno mengi ya kuuza ili kupata fedha za kigeni kwa ajili ya maendeleo ya nchi.

ILANI – CCM PARTY MANIFESTO

Kuendeleza kazi za utafiti na upandishaji wa ngombe kwa njia ya sindano, ili kupata mbegu bora ya ngombe wa maziwa na nyama na kuwagawia wafugaji wadogo kwa njia ya mkopo. Pamoja na mafanikio mengi tuliyopata na changamoto zilizojitokeza, tuna fursa kubwa ya kuendelea kujenga uchumi wa kisasa ili kumudu ushindani katika mazingira ya utandawazi na kuongeza tija kwa kasi zaidi.

TOP Related  HYPOPYON CORNEAL ULCER PDF

Serikali itatakiwa kukabiliana na changamoto hizo kwa kasi na viwango stahiki.

Katika kipindi cha miaka mitano ijayo ya utekelezaji wa Ilani yaChama kitazielekeza Serikali kutekeleza kwa ukamilifu malengo ya Mpango wa Maendeleo ya Sekta ya Kilimo ASDP pamoja na kaulimbiu ya Kilimo Kwanza inayotoa msukumo katika kutekeleza mambo yafuatayo: Huduma za uokoaji ni cfm kwa jamii hasa pale yanapozuka majanga ya kimaumbile na yale yanayosababishwa na binadamu.

Chama Cha Mapinduzi kinatambua umuhimu wa vijana ambao ni kundi kubwa la nguvukazi.

Ilani ya CCM –

Harakati hizo za utangazaji zimeiwezesha Zanzibar kutembelewa na watalii 20100, katika kipindi cha mwaka Kujenga mazingira ya xcm sekta binafsi kuwekeza katika uvuvi wa bahari kuu, ujenzi wa kiwanda cha samaki na zana za kisasa za uvuvi. Kuendeleza jitihada za kujenga uwezo wa ndani wa kutoa huduma ya matibabu ili kupunguza idadi ya wagonjwa wanaopelekwa nje ya nchi kwa matibabu hususan kwa maradhi ya moyo, figo, mishipa ya fahamu na saratani.

Zahanati zimeongezeka kutoka Kwa kutambua umuhimu na mchango wa sekta ya kilimo katika kujenga msingi wa uchumi wa kisasa, katika kipindi cha miaka mitano ijayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa CCM, itaendelea kuimarisha Mapinduzi ya kilimo kwa kutekeleza yafuatayo: Kuandaa mitaala wa mafunzo yatakayojumuisha ialni ya mapinduzi ya kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda ili kupata wataalamu wa kufundisha masomo hayo.

Kuongeza ufanisi na tija na kubadili maisha ya wavuvi ni moja ya mapinduzi yanayolengwa katika Ilani ya Ili kuendeleza ushirika, katika kipindi cha miaka mitano ijayo CCM itaielekeza Serikali kutekeleza yafuatayo: Utekelezaji uanzie katika Wilaya ambazo zina uhaba mkubwa wa nyumba za walimu. Kupunguza kiwango cha upotevu wa maji Non revenue water kwa kufunga mita za maji na kuwaelemisha wateja wa maji jinsi ya kutumia maji vizuri ili kuyahifadhi.

TOP Related  HOLLOW PLANETS JAN LAMPRECHT PDF

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha 2005-2010.

Serikali za Mitaa ni kichocheo cha maendeleo na ustawi wa wananchi, ujenzi wa domokrasi na utawala bora. Kuendeleza juhudi za kulinda, kuhifadhi na kudumisha mila, silka na maadili mema ya Wazanzibari. Kuanzisha Kitengo Maalumu cha kupokea malalamiko ya wananchi.

Sekta ya Fedha Maumbile ya Visiwa vya Unguja na Pemba yamesheheni utajiri mkubwa wa maliasili ambao ni kivutio cha watalii. Kuvijengea uwezo vituo vinavyotoa 22010 za afya na Ustawi wa Jamii nchini. Jumla ya viwanja 4, vimepima na kugawiwa kwa wananchi kwa ajili ya makazi, vikiwemo viwanja kwa ajili ya shughuli za uwekezaji hususan ujenzi wa hoteli za kitalii, viwanda, kilimo na shughuli za kijamii.

Kuendelea kutekeleza mpango wa kujenga maabara ya Sayansi na ya Lugha katika kila Shule ya Sekondari ili kuboresha ufundishaji. Ilami on Apr View Download 0. Huduma za chanjo ya surua kwa watoto wanaoanzia umri wa mia 6 hadi miaka 10 na kiwango cha utoaji wa matone ya Vitamin A kwa watoto wenye umri wa kati ya miezi nacho kimefikia asilimia

Posted in : Art